Genel

SGK Borcu Olanlar Özel Hastanede Tedavi Olabilir Mi ?

1 Aralık 2020

author:

SGK Borcu Olanlar Özel Hastanede Tedavi Olabilir Mi ?

SGK borcu olanlar tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir miyim? Sizlere sıkça sorulan bu soruyu bu makalede cevapladım.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?

 • SGK kapsamında genel sağlık sigortasına sahip olmak. Kamu ya da özel sektörde çalışıyorsanız ya da emekli iseniz zaten genel sağlık sigortanız bulunur. İş yeri sahibi iseniz Bağ-Kur yoluyla genel sağlık sigortasına sahipsinizdir. SGK’lı olan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de genel sağlık sigortası olur. Eğer bu sigorta kollarından hiçbirisine sahip değilseniz genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek genel sağlık sigortasına sahip olursunuz. 18 yaşından küçük çocuklar prim ödemeden genel sağlık sigortası çatısı altındadır.
 • Tedavi olacağınız özel sağlık kurumunun hem tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesini yaptırdığınız sigorta şirketi ve hem de SGK ile anlaşmalı olması.
 • Her sigorta şirketinin kendine göre belirlediği yaş aralığında olmak.
 • TC vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek. Yabancılar her hangi bir şekilde SGK’lı olmuş iseler onlar da tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanırlar.

Gördüğünüz gibi tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilmenin şartlarından birisi genel sağlık sigortasına sahip olmaktır. Genel sağlık sigortası 2012 yılı itibariyle zorunlu olarak yapılması gereken bir sigortadır. Bundan dolayı her TC vatandaşı otomatik olarak genel sağlık sigortası sisteminin içindedir. Fakat bazı durumlarda genel sağlık sigorta aktifliğini yitirir. Genel sağlık sigortamız aktif olmadığı bu durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptıramayız.

Genel Sağlık Sigortası Sistemi  Nedir ve Nasıl Çalışır?
Genel Sağlık Sigortası Sistemi  Nedir ve Nasıl Çalışır?

Genel Sağlık Sigortası Sistemi  Nedir ve Nasıl Çalışır?

2012 yılı itibariyle her TC vatandaşı genel sağlık sigorta sisteminin bir parçasıdır ve bununla ilgili primleri ödemek zorundadır. Yukarıda belirtiğim gibi kamuda ya da özel sektörde çalıştığınızda bu primleri devlet ya da işveren öder. Bir işyeri sahibi olduğumuzda ya da serbest meslek mensubu olduğunuzda bu primleri siz ödersiniz. Kamudaki ya da özel sektördeki işimizi kaybettiğimizde 90 gün daha sağlık güvencemiz devam eder. Bu 90 gün süre içerisinde yeni bir iş bulamazsak ya da kendi iş yerimizi açmazsak gelir testi yaptırarak bize çıkarılan genel sağlık sigortası primlerini ödemek zorundayız. Sonuç olarak, kamu ya da özel sektörde çalışıyorsak işimiz devam ettiği sürece genel sigorta primlerimiz devlet ya da işvereniz tarafından ödenir. Bu durumda, genel sigortası primi borcu olması durumu zaten söz konusu olmaz. Fakat Bağ-Kur sigortalısı olduğumuzda ya da genel sağlık sigortasını kendimiz ödediğimizde ödeme yapmadığımız durumlarda prim borcumuz olur.

Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Aktif Olmaz?

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 67. Maddesi şu şekildedir:

“18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;

 1. a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile aynı maddenin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları hariç genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
 2. b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

Bu maddenin hükümlerine göre şu kişilein genel sağlık sigortası aktifliğini kaybeder.

 • Sağlık kurumuna başvuru yapıldığı tarihten önceki bir yılda toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemesi olmayanlar.
 • 60 günden fazla genel sağlık sigortası primi borcu olanlar. Bu durum Bağ-Kur sigortalıları ve genel sağlık sigortası primlerini kendisi ödeyenler için geçerlidir.

  Bağ-Kur Sistemi Nasıl Çalışır?
  Bağ-Kur Sistemi Nasıl Çalışır?

Bağ-Kur Sistemi Nasıl Çalışır?

Herhangi bir işverene bağlı olmayan ve kendi ad ve hesaplarına çalışan kişiler Bağ-Kur vasıtasıyla SGK sigortalısı olabilir. Bağ-Kur sisteminde 24 basamak bulunur ve Bağ-Kur sigortalıları bu basamaklardan istediklerini seçebilir ve seçtikleri basamağa göre prim ödeyebilirler. Bağ-Kur primleri ödenmesi kanunen zorunlu primlerdir. Bunun sonucu Bağ-Kur kaydımınız olduğu müddetçe bu primler işler ve bu primleri ödemezsek prim borçlusu oluruz.

Bağ-Kurda Sigorta Primi Ödenmediği Zaman Ne Olur?

 • Bağ-Kur primi, işlediği aydan sonraki ayın sonuna kadar ödenmelidir. Ödenmezse uygulanacak ilk yaptırım ödenmeyen primlere faiz uygulanmasıdır.
 • Eğer 60 günden faza Bağ-Kur primi borcu birikir ise sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık güvenceleri askıya alınır. Yani bu kişilerin genel sağlık sigortaları aktifliklerini kaybedecektir. Bu kişiler hiçbir kamu ya da özel sağlık kurumundan ücretsiz olarak sağlık hizmeti alamayacaklardır.
 • Bağ-Kur prim borçlarına devlet şu an için bir icra uygulamamaktadır. Devlet, sıklıkla prim affı ve yapılandırması çıkarıp vatandaşı bu primleri ödemeye teşvik etmektedir. Fakat bu durumun her zaman bu şekilde devam edeceğinin bir garantisi yoktur. Devlet, bir gün tavır değişikliğine gidip bu borçları icra yoluyla tahsil edebilir.
 • Bağ-Kur prim borçları bakidir. Yani bu primler bizim sosyal güvenlik sistemine ödemek zorunda olduğumuz borçlarımızdır. Yukarıda da belirtiğim gibi devlet vatandaşını zorda bırakmama adına bu primler için zaman zaman aflar çıkarmakta ve yapılandırmalara gitmektedir. Fakat bu primleri ödemezsek bunlar gün geçtikçe artacak ve karşımıza bir engel olarak bir gün çıkacakladır. Şu andaki durumda bu primleri ödemeden emekli olmamız ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmamız mümkün değildir. İleri de ödemediğimiz bu primlerin bize başka tür engeller çıkarması pekâlâ mümkündür.
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri Ödenmediği Zaman Ne Olur?
  Genel Sağlık Sigortası Primleri Ödenmediği Zaman Ne Olur?

Genel Sağlık Sigortası Primleri Ödenmediği Zaman Ne Olur?

 • Öncelikle ödenmeyen primlere gecikme faizi ve zammı uygulanır. Bu primleri ödemedikçe prim borcunuz katlanarak artar.
 • Eğer 60 günden fazla genel sağlık primi borcu var ise sigortalı ve bakmakta yükümlü olduğu kimseler, hiçbir kamu ya da sağlık kurumundan ücretsiz sağlık hizmeti alamaz. Sadece 18 yaşından küçük çocuklar otomatik olarak genel sağlık sigortası olduğu kabul edildiğinden bunlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder.
 • Genel sağlık sigortası primleri için icra söz konusu olabilir.

SGK Borcu Olanlar Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Yararlanabilir mi?

Tüm bu açıklamalardan sonra şimdi asıl sorumuza dönelim. Sgk borcu olma durumu sadece Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası primleri için geçerlidir. Bu sigortalar için 60 günden fazla prim borcu olursa genel sağlık sigortası aktifliğini kaybedecektir. Genel sağlık sigortasını yaptırabilmenin şartlarında biri ise aktif bir genel sağlık sigortasına sahip olmaktır. Bu durumda, 60 günden fazla Bağ-Kur veya GSS prim borcunuz varsa tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamazsınız.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bağ-Kur ve GSS Borcu Olanlar  Sağlık Hizmetlerinden 31/12/2021 Tarihine Yararlanabilecekler. SGK Borcu Olanlar Sadece Devlet Hastanelerinde Hizmet Görebilecekler

Bu karar sadece kamu ve üniversite hastaneleri içindir. Özel hastaneler için geçerli değildir. Bu kararın prim borcu olanların tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaları üzerinde bir etkisi yoktur. SGK yada Bağ-Kur aktif iseTamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra özel hastanede fark  ücreti ödemezsiniz

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sgk yada bağkur borcu olanlar 60 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilrler.

İşten ayrıldıktan sonra 90 gün boyunca Genel sağlık sigortanız aktif olur ancak işsiz kalmanız durumunda gelir testi yaptırarak bu hizmetten faydalanmaya devam edebilirsiniz.

Evet bağkur yada sgk'nız aktif ise tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz.

Bağkur borcu olanlar 60 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilrler. 60 gün sonrasında bu sağlık hizmetinde aksamalar olacaktır.

Genel Sağlık Sigortası, isters SGK'lı, Bağkurlu olsun isterse çalışmasın Türkiye cumhuriyetinin tamamını kapsayan bir devlet sağlık sigortası sistemidir. 2006 yılından itibaran bütün sosyal güvenlik kurumlarının (BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi) Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK) çatısı altında birleşti. Bu birleşme sonunucu ortaya çıkan sistem Genel Sağlık Sigortası (GSS) oldu. 2012'de yapılan bu anlaşma ile tüm vatandaşlarımız GSS'li oldu.

2 Comments
 1. Onur

  Bağkur ödenmiyor ancak GSS ödeniyorsa 2021 sonrası tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabilir mi?

  • Bilge Yazar

   Merhaba Onur Bey, Evet GSS ödemeniz aktif ise tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz.

Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir